Abort SynonymerAbort Synonymer Substantiv Skjemaet

  • avvik.
  • spontanabort, katastrofe, fiasko, skuffelse, tap, feil.

Abort Synonym Koblinger: avvik, spontanabort, katastrofe, tap, feil,