Frekk SynonymerFrekk Synonymer Adjektiv Skjemaet

  • brassy.
  • fet, fremover, brassy, brash, frittalende, cocky, sassy, barefaced, unblushing, skamløs, uforskammet, arrogant.
  • utuktig.

Frekk Synonymer Substantiv Skjemaet

  • uforskammethet.

Frekk Synonym Koblinger: brassy, fet, fremover, brassy, frittalende, cocky, sassy, barefaced, unblushing, skamløs, uforskammet, arrogant, utuktig, uforskammethet,

Frekk Antonymer