Ado Antonymer


Ado Antonymer Substantiv Skjemaet

  • fred, stille, rolig, inaktivitet, apati.

Ado Synonymer