Ulykke Synonymer


Ulykke Synonymer Substantiv Skjemaet

  • katastrofe, katastrofen, lidelse, svøpe, hjerneslag, slag, ulykke, tragedie, dødsfall, ruin, motgang.
  • motgang, sorg, elendighet, problemer, onde, ruination, uflaks, ugagn.
  • ulykke, skade, uhell, slag, vondt, revers, tilbakeslag.
Ulykke Synonym Koblinger: katastrofe, lidelse, svøpe, slag, ulykke, tragedie, motgang, motgang, sorg, elendighet, onde, ruination, ugagn, ulykke, skade, uhell, slag, vondt, tilbakeslag,

Ulykke Antonymer